POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za osnivanje privrednih subjekata potrebno je prilikom podnošenja zahteva APR-u priložiti sledeću dokumentaciju (uz dokaz o uplati naknade za registraciju):

Za Društvo sa ograničenom odgovornošću:

Uz registracionu prijavu, prilaže se:

 • dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz Registra u kome je registrovano pravno lice)
 • akt o osnivanju društva (odluka ili ugovor), sa overenim potpisima osnivača
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga na privremeni račun i/ili procena vrednosti nenovčanog kapitala privrednog društva
 • odluka o imenovanju zastupnika društva, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom
 • overen potpis zastupnika.

  Za ortačko društvo:

  Uz registracionu prijavu, prilaže se:

 • dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša)
 • ugovor o osnivanju društva, sa overenim potpisima osnivača
 • overen potpis zastupnika.

  Za komanditno društvo:

  Uz registracionu prijavu, prilaže se:

 • dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz Registra u kome je registrovano pravno lice)
 • ugovor o osnivanju društva, sa overenim potpisima osnivača
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga komanditora na privremeni račun ili njegova overena izjava o tome da je obezbedio novčani ulog
 • odluka o imenovanju zastupnika društva, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom
 • overen potpis zastupnika.

  Za akcionarsko društvo:

  Uz registracionu prijavu, prilaže se:

 • dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz Registra u kome je registrovano pravno lice)
 • akt o osnivanju društva (odluka ili ugovor), sa overenim potpisima osnivača
 • izveštaj banke o upisanim akcijama
 • izveštaj banke o deponovanim novčanim ulozima na privremeni račun
 • dokaz o objavljivanju i sadržina javnog poziva za upis i uplatu akcija (prospekt), sa odobrenjem prospekta od strane nadležnog organa
 • procena ovlašćenog procenjivača vrednosti nenovčanog uloga osnivača
 • odluka o imenovanju zastupnika društva, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom
 • overen potpis zastupnika.
 •  

   

  Virtual Office

  Banner

  Virtuelna kancelarija na Novom Beogradu za uspešan početak poslovanja Vaše firme

  Preporučujemo

  Banner
  Banner